Står I midt i en konflikt eller har I mønstre som fremmer mistrivsel i jeres personalegruppe? 

Trænger I til at blive bedre til at bemestre kommunikationen i jeres gruppe på en mere opbyggelig måde? 

Eller er I en personalegruppe som ved – og har erfaring med, at det hører med til en god trivsel og højt fagligt niveau, at blive superviseret kontinuerligt? 

Så vil Center for væren og udvikling gerne være behjælpelig med, at give jer den indsigt og de redskaber der skal til så I bliver i stand til at samarbejde konstruktivt hen imod jeres mål.

Mine supervisioner tager sit afsæt i den systemiske tænkning, hvor essensen er, at vi er hinandens årsag. Denne antagelse supplerer jeg med Transaktions Analysen som vægter bevidstheden om vores 5 egotilstande. Når jeg har valgt disse teoretiske referencerammer, skyldes det, at begge retter sit fokus mod systemer. Det ydre system som vi er en del af og påvirker og påvirkes af og det indre system som vi kan ligge under for, hvis vi ikke er bevidst om dette, så vi kan tage ansvar med afsæt i fornuft, refleksion og analyse, når vi skal træffe valg. 

Målet med min form for supervision er, at I hver især lærer via udvidelse af bevidsthed, at tage personligt ansvar for tænkning, følelser og kommunikation/adfærd og i mindst muligt omfang er i følelsernes, vanernes eller uhensigtsmæssige overbevisningers vold. 

Trivsel og samarbejde højnes for slet ikke at nævne kvaliteten af det arbejde I skal udføre. 

Større åbenhed, mindre frygt, 

større tillid, mindre angreb/forsvar. Større glæde mindre sladder. 

Er I en gruppe foregår det ved, at I på skift bringer en udfordring i spil som den enkelte ønsker opløst. De udfordringer som bringes op, skal på den ene eller anden måde have tilknytning til jeres samarbejde/trivsel eller dine barriere ift. at få adgang til dine kompetencer som du gør brug af på arbejdet.

Et supervisionsforløb strækker sig over den tid der skal bruges på at alle får fremlagt en udfordring. Du skal som en del af en gruppe have tillid til, at Jeg hjælper dig, beskytter dig og bevidstgøre gruppen om deres rolle og ansvar, så den enkelte medarbejder ikke står efterladt efter endt supervision, ej heller en medarbejdergruppe som er utryg, usikker eller på anden vis i frygt.

Glæd jer.


Det er også muligt at få individuel supervision.


Der aftales med arrangøren af personaletræningsdagen, hvad der skal rettes fokus mod. Det er muligt at afholde et forberende møde, hvor indhold og rammen aftales.

Der vil blive fundet et klart beskrevet mål ved 1. samtale defineret af borgeren med hjælp fra mig, som efterfølgende vil blive mailet til borgerens sagsbehandler. Der vil blive informeret om, at forløbet maksimalt kan strække sig over 10 samtaler men at det kan afsluttes inden, hvis målet er nået, borgeren kommer i job, eller uddannelse. Det er også muligt -og med gode erfaringer, at kombinere en praktik med et coachforløb.

Der vil udover coaching blive inddraget mentaltræning og meditation efter behov. Der kan forekomme coaching i naturen, hvis det skønnes at kunne bidrage udviklingen hen i mod det klart beskrevne mål. 

I dette tilbud er det muligt via sms, at have kontakt mellem samtalerne.  Efter endt forløb vil der blive udfærdiget en kort afsluttende status som borgeren og sagsbehandleren får tilsendt pr. Mail.

Der er plads til 7 personer på hvert hold. Forløbet strækker sig over 10 møder og ligger om formiddagene fra kl. 10.00 -13.00 en gang om ugen.

Hver enkelt formulerer et klart beskrevet mål med forløbet som mailes til borgerens sagsbehandler.

Der vil i dette forløb lægges vægt på at komme hen til evnen til at kunne sætte personlige grænser. 

Der vil i dette forløb blive trænet i evnen til at mærke egne følelser/ønsker og behov.

Der vil i dette forløb udarbejdes hjemmeopgaver til at støtte udviklingen hen imod målet.

Der vil i dette forløb arbejdes med transaktionsanalysen som forståelsesramme.

Der vil i dette forløb indgå mentaltræning og meditation samt tid i naturen. 

Der vil efter endt forløb blive udfærdiget en afsluttende kort status som deltageren og sagsbehandleren får tilsendt pr. mail.

TEST
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial